Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Nabór uzupełniający w programie Granty PPGR

Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór uzupełniający w programie Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020
 
 
ZAKRES POMOCY:
Nowy sprzęt komputerowy (laptop) wraz z wgranym systemem operacyjnym o wartości do 2500 zł. Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

ZGŁOSZENIA:
1. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia oświadczenia.
2. Oświadczenia będą przyjmowane w terminie od 21 listopada do 24 listopada w Urzędzie Gminy Bartoszyce, sekretariat (pokój nr 108) w godzinach pracy urzędu.
3. Za termin złożenia oświadczenia uważa się datę doręczenia/wpływu do Urzędu w wyznaczonym terminie (również w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego).
4. Oświadczenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych oświadczeń.
5. Urząd Gminy Bartoszyce nie dokonuje sprawdzenia/weryfikacji oświadczeń przed ich złożeniem.
6. Złożenie oświadczenia niepełnego, zawierające braki (tj, brak załączników, niekompletne wypełnienie pozycji w oświadczeniu) skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia.
 
UPRAWNIENI:
1. Uczniowie szkół podstawowych (od szkoły zero – 6 lat) i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:
  • uczeń zamieszkuje gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
  • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
  • uczeń nie otrzymał sprzętu komputerowego w pierwszym naborze PPGR.
2. Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Do oświadczenia dla Rodzica/Opiekuna Prawnego bądź oświadczenia Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność należy dołączyć: 
1. Kserokopię zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/KOWR, aktu notarialnego itp.  potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
 
UWAGA!
Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia
 
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej:
 
 

Załączniki

Informacja dotycząca terminu składania wniosków o pomoc za szkody w uprawach rolnych

Gminny Jarmark Świąteczny

Obchody Dnia Niepodległości

11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości. Święto obchodzone dla upamiętnienia odzyskania, po 123 latach zaborów, niepodległości przez Polskę. Uroczyste obchody 104 rocznicy wyzwolenia Polski odbyły się tym razem w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żydowie.Wydarzenie rozpoczął program artystyczny przygotowany i zaprezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie, którzy swoim przekazem przybliżyli losy Polski i czyny Polaków dążących do odzyskania niepodległości.
Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha w swoim przemówieniu, rozpoczynającym uroczystość, zaznaczył ważność Narodowego Święta Niepodległości oraz zachęcił do pielęgnowania i doceniania postaw szacunku i umiłowania własnej Ojczyzny. Po zakończonej mowie wezwał do odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”.Wydarzeniu towarzyszyła Kompania Honorowa 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Henryka Gosiewskiego, Poczty Sztandarowe Szkół Podstawowych, Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, Poczet Straży Granicznej, Poczet Związku Sybiraków. Obchody uroczystości swoją obecnością uświetnili poseł na Sejm Adam Ołdakowski, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz, Wiceoficjał Sądu Metropolitalnego ks. dr Jacek Zieliński, przedstawiciele służb mundurowych i władz powiatowych, radni Gminy Bartoszyce, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni na tę okoliczność goście.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: 11 Listopada 2022

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BARTOSZYCE
 
W związku z deklaracją dokonania zakupu paliwa stałego (węgla) na preferencyjnych warunkach przez Gminę Wiejską Bartoszyce, informuję, jak niżej:
 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) nabyte przez Gminę paliwo stałe (węgiel) podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspakajania potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy, czyli Gminy Wiejskiej Bartoszyce.
 
Paliwo stałe (węgiel) w ramach zakupu preferencyjnego będzie sprzedawane nie drożej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.
 
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.).
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238) ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1) 1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) 1500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r.
 
Osoba fizyczna zamieszkała w gospodarstwie domowym na terenie Gminy Bartoszyce będzie mogła dokonać zakupu preferencyjnego na pisemny wniosek o zakup preferencyjny.
 
Druk wniosku dostępny jest do pobrania poniżej, w siedzibie Urzędu Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2 - pokój nr 2, 108 (sekretariat) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach przy ul. Pieniężnego 10 A (II piętro).
 
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce, pok. 108 po uprzednim, zweryfikowaniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
 
W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji  elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy - p. Jan Janczewski, kontakt telefoniczny (89) 307 01 88, pok. nr 2 (parter).    

Załączniki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Gmina Bartoszyce w 2022 roku otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 w łącznej kwocie 8 500,00 zł.
 
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 10 625,00 zł.
 
Celem programu jest:
  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi,
  • organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
  • zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.
W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:
  • Przedszkole Gminne nr 1 w Bartoszycach - kwota dofinansowania 2 500,00 zł, wkład własny 625,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 125,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie - kwota dofinansowania 3 000,00 zł, wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach - kwota dofinansowania 3 000,00 zł , wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł.
 

Informacja dla posiadaczy kotłów na paliwo stałe

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) informuję o przystąpieniu Gminy Bartoszyce do preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Dzień Kobiet Wiejskich

W dniu 29-10-2022 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Bezledach odbył się bankiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. W sali zebrały się przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy. Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha złożył zebranym serdeczne życzenia oraz wręczył podziękowania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Dzień Kobiet Wiejskich 2022

Ślubowanie uczniów klasy I

W dniu 27 października 2022 r. w Domu Kultury w Bezledach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem na scenę pierwszoklasistów przez uczniów klasy VI, którzy dumnie wspierali swoich młodszych kolegów. W części oficjalnej dyrektor szkoły Jadwiga Bloch przywitała zaproszonych gości.
Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha skierował do najmłodszych uczniów życzenia i przekazał im upominki. Kolejnym gościem był Dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej płk Tadeusz Biedziak, który również obdarował prezentami i życzeniami bohaterów dzisiejszej uroczystości.Przedstawiciele rodziców złożyli następnie podziękowania wychowawczyni klasy I Pani M. Wawrzak oraz dyrektor szkoły.
Kolejną częścią uroczystości było zaprezentowanie montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów klasy I. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze i dumnie prezentowały się na scenie. Montaż zakończył się gromkimi brawami, po którym wszyscy zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek który przygotowali rodzice uczniów klasy I w Sali bankietowej w Domu Kultury w Bezledach.
Nad całym przedsięwzięciem czuwała Pani Justyna Rojek, która jest szkolnym opiekunem Samorządu Uczniowskiego i Pocztu Sztandarowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Mistrzostwa Szkół w Biegach Przełajowych

Stadion i teren przyległy do Szkoły Podstawowej w Kinkajmach po raz kolejny był miejscem rozegrania Mistrzostw Szkół Gminnych w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Reprezentanci Szkół rywalizowali ze sobą w poszczególnych kategoriach wiekowych, bili swoje rekordy, ale przede wszystkim promowali aktywność fizyczną. Każdy z zawodników walczył o najwyższą lokatę na mecie, a najlepsi otrzymali medale i dyplomy. Duże brawa dla wszystkich zawodników i gratulacje dla najlepszych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 2 3 4 5 6 ... 56

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin