NGO

Nabór do prac Komisji Konkursowej

  • 08-03-2021
Zarządzenie Nr OA.0050.33.2021
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bartoszyce w roku 2021.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w wykonaniu uchwały Nr XXXII/225/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku” 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W związku z ogłoszeniem w dniu 22.02.2021 r. otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2021 rok ogłasza się nabór na członków do prac Komisji Konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych.
 
§ 2
  1. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
  2. Do ogłoszenia, o której mowa w ust. 1 dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 
Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                                          
/-/ Andrzej Dycha

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki