Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Roczny program współpracy

  • 20-01-2023
UCHWAŁA NR LXIII/424/2022
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 29 listopada 2022 r.
 
w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2023 roku"
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2023 roku”, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Ferdycz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki