Strona główna
Wydarzenia
Galeria
Galiny
Nasza gmina
Kadra
Uczniowie
Absolwenci szkoły
"Echa szkoły"
Sport
Linki


Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach

PROJEKTY


PROJEKTY

 

Projekt edukacyjny „Zaprogramuj przyszłość”

 

 

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach w roku szkolnym 2017/18 realizuje projekt pt. „Zaprogramuj przyszłość” prowadzony przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania.

Zaprogramuj przyszłość to kompleksowy projekt edukacji cyfrowej skierowany do uczniów klas I-III. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyli w 15 (półtoragodzinnych) ciekawych lekcjach z podstaw programowania. Na zajęciach m.in.:

·        zaprogramują robota  o imieniu Dash i Dot;

·        dowiedzą się, które przedmioty przewodzą prąd, a które nie;

·        stworzą prostą muzykę do tekstów i obrazów;

·        będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie logicznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz współpracy w zespole;

Dodatkową wartością dla szkoły są otrzymane w ramach realizacji projektu pomoce dydaktyczne i szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

 

Uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach  uczestniczą w programie pt. „Zaprogramuj przyszłość”. Jest to inicjatywa Fundacji Orange i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Organizacje prowadzą ją wspólnie w ramach 9 projektów regionalnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Program obejmuje udział nauczycieli w programie szkoleniowym na temat edukacji cyfrowej w pracy z najmłodszymi uczniami oraz webinaria i programy mentoringowe. Dzięki temu nauczyciele będą przygotowani, do prowadzenia ciekawych zajęć kształcących kompetencje przyszłości swoich podopiecznych.
Kolejnym elementem realizacji projektu jest udział uczniów klas I-III w zajęciach pozalekcyjnych, podczas których uczniowie poznają podstawy kodowania poprzez gry i zabawy z wykorzystaniem m.in. planszy do kodowania, kolorowych kubeczków czy patyczków. Będą odkodowywali obrazki, kodowali wiadomości, grali w gry strategiczne. Nie zabraknie również zajęć z programowania z wykorzystaniem robotów o imieniu Dash i Dot oraz tabletów.
Projekt realizujemy w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę”

 

O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami – zależy to od naszego stylu życia. Niestety nieprawidłowe nawyki żywieniowe i coraz mniejsza aktywność fizyczna mają niekorzystny wpływ na nasz stan zdrowia. Dlatego zastanówmy się, ile korzyści osiągniemy wprowadzając nawet nieznaczne zmiany naszych zachowań. Pomoże nam w tym Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

„Trzymaj Formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej  o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Odbiorcami programu są uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych. Działania programowe kierowane są również do rodziców.

Głównymi celami programu są:


1. Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich, dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
3. Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej (zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i rekreacji) i jej wpływu na zdrowie.
4. Nauczenie młodzieży podstawowych zasad dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia (zróżnicowana i zbilansowana energetycznie dieta - posiłek wartościowy, a nie kaloryczny).

 

Konsekwencją realizacji programu ma być poprawa stanu zdrowia młodych ludzi poprzez świadome wybieranie zdrowej żywności, stosowanie zasad zbilansowanej diety i wzrost aktywności fizycznej.

"Czyste powietrze wokół nas”

 - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej 

 

  Założenia programu:

1.      Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

2.      Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

3.      Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4.      Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

5.      Program może być rozszerzony na środowisko lokalne. 

Cele szczegółowe programu:

1.      Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

2.      Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

3.      Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4.      Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5.      Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

                               I. Wycieczka.

                            II.  Co i dlaczego dymi.

                         III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

                         IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

                            V.  Jak unikać dymu papierosowego? 

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń  i potrzeb dziecka.

„Bieg po zdrowie” –program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

Program skierowanego do dzieci z IV klas szkół podstawowych, a więc w wieku 9-10 lat.

 

Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.
Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.
Program jest skierowany także do rodziców uczniów, gdyż jak wskazują badania naukowe, zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

 PROGRAM „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

 

Celem programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami.

Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Gdy ktoś się zrani lub skaleczy sięga do apteczki pierwszej pomocy medycznej, by szybko opatrywać rany, zaklejać plastrem zadrapania lub podać leki uśmierzające ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym?

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną.

W programie APTECZKA omawiane są z uczniami następujące zagadnienia:

 1. Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
 2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
 4. Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
 8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
 10. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i snuj marzenia!

PROGRAM  „SZKLANKA MLEKA"

 

Celem programu "Szklanka mleka" jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych u dzieci. Za program odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego.

Programem tym objęci są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach, a także dzieci z oddziału przedszkolnego.

PROGRAM "OWOCE W SZKOLE"

 

Program "Owoce w szkole" skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Program „Owoce w szkole” ma na celu również zapobieganie wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą i otyłością wśród dzieci, a także wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą, w tym niskim spożyciem owoców i warzyw.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

 • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

 • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),

 • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca.

 

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PROJEKTU

 ,, Kręci nas bezpieczeństwo”

 

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Osoby

odpowiedzialne

Termin

realizacji

Odbiorcy

1

Badanie i monitorowanie bezpieczeństwa w szkole

Przeprowadzenie badań ankietowych.

1)     Bezpieczeństwo w sieci – ankieta dla uczniów

2)     Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie- ankieta dla rodziców

3)     Bezpieczeństwo w szkole – ankieta dla rodziców

4)     Bezpieczeństwo w szkole – ankieta dla uczniów

J.  Aleksandrowicz

K.  Aleksandrowicz

wrzesień 2017 r.

czerwiec 2018 r.

Uczniowie kl. II- VII Rodzice wszystkich klas i oddziałów przedszkolnych

2.

Tworzenie projektu działań

1)      Analiza ankiet: wyłonienie zagrożeń i

określenie problemów szkoły do realizacji w ramach projektu

2)      Przeprowadzenie wizji miejsc newralgicznych w szkole i okolicy

3)      Spotkanie zespołów nauczycieli w celu

prezentacji wniosków oraz opracowanie planu działań

M. Kwakszys

K. Aleksandrowicz

wrzesień 2017r.

 

 

październik 2017r.

 

październik 2017r.

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele, uczniowie

Pracownicy szkoły

 

nauczyciele

3.

Kampania informacyjna wśród uczniów, rodziców i nauczycieli

1)      Przedstawienie wyników ankiet oraz założeń nauczycielom- podczas spotkania Rady Pedagogicznej, rodzicom podczas zebrań oraz uczniom- podczas zajęć edukacyjnych i godzin wychowawczych

2)      Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o realizacji projektu oraz planu

działań

Wychowawcy klas I-VII

 

 

M.Kirkuć, M.Groth

wrzesień – październik 2017r.

 

 

październik 2017r.

na bieżąco

Uczniowie, rodzice, Nauczyciele,

Pracownicy szkoły

 

 

Wszyscy zainteresowani

4.

Ustalamy, znamy i przestrzegamy zasady i normy zachowania w szkole i w klasie.

1)      Przypomnienie lub zapoznanie z Statutem Szkoły, prawami i obowiązkami ucznia, normy i zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły, w drodze do i ze szkoły, podczas wycieczek, w domu.

 

2)      Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach zajęć wychowawczych i przedmiotowych na temat np.:

 Tematyka zajęć dla uczniów klas I-III:

1.      Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły, w domu.

2.      Prawa i obowiązki ucznia.

3.      Tworzymy Klasowy Kodeks Dobrego Zachowania.

Wychowawcy klas I-VII, Pedagog szkolny

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wychowawcy klas I- III

cały okres realizacji projektu

 

 

Zgodnie z rozkładem zajęć

 

 

Wg planu nauczania

Uczniowie, rodzice, Nauczyciele,

Pracownicy szkoły

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Uczniowie klas I-III


 

 

 

4.      Umiem zachować się odpowiednio w danych sytuacjach, unikam zagrożeń - spotkanie z przedstawicielem policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

5.      Bezpieczne ferie.

6.      Bezpieczne wakacje.

7.      Jak być dobrym kolegą/koleżanką?

8.      Agresja – jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, sposoby obrony przed agresją.

9.      Słowa, które ranią.

10.  Jak poradzić sobie w sytuacjach przemocy.

11.  Mów, jeśli coś cię dręczy.

12.  Zachowaj ciszę – konsekwencje hałasu.

13.  Nie daj się skusić – masz prawo powiedzieć NIE.

 

 

 Tematyka zajęć dla uczniów klas IV-VII:

 

 

 

5.

Dbamy o bezpieczną zabawę i wypoczynek

·         Akcje :

-  ,,Bezpieczne ferie”, - spotkanie z policjantami,

-  ,,Bezpieczne wakacje” - spotkanie z policjantami,

-  „Kamizelki odblaskowe” - spotkanie z policjantami.

·          Recepta na nudę :

-  gry i zabawy zespołowe -współpraca w zespole, umiejętność kibicowania, przyjmowania porażki , panowanie nad swoimi emocjami, unikanie sytuacji konfliktowych,

-    zagospodarowanie przestrzeni korytarzy szkolnych na gry typu ,,klasy” , makiety, stół do tenisa stołowego,

-  organizacja zajęć dodatkowych -wskazywanie

ciekawego spędzania wolnego czasu, rozwijanie swoich zainteresowań,

-Wycieczki: na basen, do kina, teatru.

 

Dyrektor,

M. Kirkuć, wych.klas

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele w-f

 

Dyrektor, nauczyciele dyżurujący

M. Kwakszys Wychowawcy, nauczyciele

prowadzący zajęcia dodatkowe

 

Styczeń 2018r. Czerwiec 2018r.

 

 

Listopad 2017r.

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny zgodnie z planem zajęć dodatkowych

 

Uczniowie, rodzice, Nauczyciele,

 

 

Wszyscy Uczniowie

 

 

Uczniowie, rodzice, społeczność lokalna.

 

 

Uczniowie klas I-VII

 

 

 

 

-Festyny szkolne dla uczniów i środowiska z udziałem Policji, Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego, OSP

 

Dyrektor szkoły,nauczyciele

 

Czerwiec 2018r.

 

 

-Zabawy i dyskoteki szkolne:andrzejki,choinka

 

M.Kwakszys

 

Listopad 2017r,


 

 

 

 

·         Wolontariat:

-  zbieranie żołędzi i kasztanów dla nadleśnictwa, -

 

-  zbieranie plastykowych nakrętek,

 

-orkiestra świątecznej pomocy,

 

-  kolędowanie po Galinach i w okolicznych wsiach.

-powołanie Szkolnego Koła Wolontariatu

 

 

-  powołanie Szkolnego Koła Wolontariatu

 

·         Zorganizowanie gminnego konkursu plastycznego „Jak dbamy o bezpieczeństwo w szkole i w domu?”

 

·         Egzaminy na kartę rowerową.

·         Organizacja rajdu rowerowego (Dzień Dziecka)

 

K.Aleksandrowicz

styczeń 2018r.

 

 

J.Aleksandrowicz

 

wrzesień 2017r.

 

Uczniowie, rodzice

M.Zaczyk

Styczeń 2018r.

Uczniowie, rodzice

M.Kirkuć

 

L.Masłowska,I. Pawska

 

 

S.Kondraciuk

Styczeń 2018r. Styczeń 2018r.

Uczniowie,

społeczność szkoły i wsi

Uczniowie i

mieszkańcy Galin i okolic.

uczniowie

 

L.Masłowska,A. Mickanis-Balcewicz

 

Marzec 2018r.

 

Uczniowie szkół Gminy Bartoszyce

 

D.Stepaniuk.M.Kirkuć

 

Maj, Czerwiec 2018r.

 

Uczniowie klasy IV

K.Aleksandrowicz, M.Kirkuć

Czerwiec 2018r.

Uczniowie klas IV- VII

6.

Przeciwdziałamy agresji i przemocy

·         Szkolny konkurs na najlepszego ucznia i ucznia robiącego największe postępy w nauce i w zachowaniu- nagroda wycieczka ufundowana przez radę rodziców i sołtysa sołectwa Galiny,

·         Organizacja comiesięcznych apeli (nagrody i nagany), to wyrzucamy?

·         Systematyczne ocenianie zachowania uczniów,

·         Wypracowanie norm i zasad obowiązujących w grupie, zawarcie kontraktów grupowych,

Dyrektor szkoły, wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy Wychowawcy Wychowawcy Pedagog szk.

Czerwiec 2018r.

 

 

 

Cały rok szkolny Cały rok szkolny

Uczniowie klas I-VII

 

 

 

Uczniowie Uczniowie

 

 

·           Stała współpraca z rodzicami,

 

Cały rok szkolny

 

Rodzice uczniów

 

 

·         Monitorowanie zachowania dzieci przez pedagoga szkolnego,

Cały rok szkolny

Uczniowie


 

 

 

·         Scenariusze lekcji ze strony internetowej Rzecznika Praw Dziecka,

 

·         Organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci mających trudności w zachowaniu,

 

·         Oznaczenie miejsc niebezpiecznych w szkole,

 

 

 

·         Stały dyżur nauczycieli w czasie przerw,

 

 

·          Wykonanie plakatów „Stop przemocy”, rozmieszczenie ich na korytarzach szkolnych

 

·           Spotkanie z ratownikiem medycznym

„Skutki agresywnych zachowań”.

 

 

 

·         Gminny Konkurs Wiedzy o Przemocy i Agresji

Wychowawcy

Zgodnie z planem gddw

Wszyscy uczniowie

Dyrektor szkoły

W zależności od potrzeb

Potrzebujący uczniowie

Insp.bhp- J.Aleksandrowicz, nauczyciel techniki, konserwator

Listopad 2017r.

Uczniowie, nauczyciele

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Uczniowie Nauczyciele

 

A.Mickanis- Balcewicz Wychowawcy klas

 

Luty 2018r.

 

Uczniowie wszystkich klas

 

Dyrektor

Styczeń 2018r.

Uczniowie

,nauczyciele,

pracownicy szkoły, rodzice

 

M.Kwakszys, Pedagog

 

Marzec 2018r.

 

Uczniowie szkół gminnych kl. IV-VII

7.

Przeciwdziałamy uzależnieniom

 

·         Gminny Przegląd spektakli profilaktycznych,,

 

·         Apel z okazji dnia walki z AIDS,

 

·         Pedagogizacja rodziców-spotkanie z pracownikiem PSSE,

 

 

·         Projekcja film- „Żyję bez ryzyka AIDS”

 

L.Masłowska

 

Listopad 2017r.

 

Uczniowie szkół Gminy Bartoszyce

 

 

L.Masłowska

Grudzień 2017r.

Uczniowie

,nauczyciele

 

 

Dyrektor szk.,pracownik PSSE

Styczeń 2018r.

Rodzice naszych uczniów, nauczyciele

 

 

 

Pedagog szkolny

 

Styczeń 2018r.

 

Uczniowie, nauczyciele


 

 

 

 

·         Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem alko- gogli.

 

Pedagog szkolny

 

Marzec 2018r.

 

Uczniowie i inni zainteresowani

8.

Promujemy bezpieczeństwo w sieci

·         pogadanki w ramach zajęć komputerowych o zagrożeniach w sieci,

·         na temat skutków wykorzystania czyjegoś wizerunku w sieci bez jego zgody

 

·         pedagogizacja rodziców

 

 

·         projekcja filmu ”Wirtualne uzależnienie”

J.Aleksandrowicz

,M. Groth

 

 

Wychowawcy, dyrektor szkoły

 

Pedagog szkolny

Zgodnie z planem zajęć

 

 

styczeń

 

 

Marzec 2018r.

Uczniowie

 

 

 

Rodzice

 

 

Uczniowie, nauczyciele

9.

Akcje profilaktyczne

Cykliczne kampanie profilaktyczne:

·        Jestem widoczny na drodze

·        Unikam zagrożeń

·        Jestem bezpieczny w Internecie

·        Zagrożenia w sieci

 

·        Patrol drogowy z udziałem ucznió ”Jabłko czy cytrynka?”

 

 

Programy profilaktyczne i kampanie społeczne:

·        Bieg po zdrowie?

 

Wychowawcy klas Wychowawcy klas Wychowawcy klas Wychowawcy klas

 

Pedagog szkolny, K.Aleksandrowicz

 

 

K.Aleksandrowicz

 

Zgodnie z harmonogramem Akcji

 

 

Kwiecień 2018r.

 

 

Zgodnie z harmonogramem akcji

 

Uczniowie

 

 

 

 

Uczniowie ,kierowcy

 

 

 

Uczniowie, rodzice

10.

Eliminowanie negatywnych zachowań i

przejawów agresji na terenie szkoły

·         Reagowanie na każdy przejaw agresji i przemocy:

-  prowadzenie indywidualnych rozmów wyjaśniająco - pouczających

-  przeprowadzenie na bieżąco rozmów z rodzicami

-  podejmowanie działań dyscyplinujących zgodnie ze Statutem Szkoły

·         Konsultowanie problemów wychowawczych i emocjonalnych uczniów ze specjalistami.

·         Konsekwentne przestrzeganie procedur szkolnych.

·           umiejętnego rozwiązywania konfliktów (scenki

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Cały rok szkolny- praca ciągła

 

 

Uczniowie

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Wychowawcy

,dyrektor szkoły

 

 


 

 

 

dramowe, wzorce czerpane z literatury, filmy edukacyjne)

·         Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności.

·         Zajęcia warsztatowe z pedagogiem, psychologiem

Wychowawcy, dyrektor szkoły, pedagog

 

 

10.

Poprawa infrastruktury.

·         Zagospodarowanie przestrzeni korytarzy szkolnych na gry typu ,,klasy” , makiety, stół do tenisa stołowego.?

·

·         Zagospodarowanie boiska szkolnego

M.Kwakszys

 

 

M.Kirkuć, konserwator

Październik, listopad 2017r.

 

Listopad 2017r. Marzec, kwiecień 2018r.

Uczniowie

 

 

Uczniowie, społeczność wsi

11.

Bezpieczeństwo wokół szkoły i w drodze do szkoły .

·         Karta rowerowa- poznanie przepisów ruchu drogowego

·         Kamizelki odblaskowe

 

·         Opieka w autobusie podczas dowozu uczniów i odbioru dzieci młodszych

D.Stepaniuk M.Kirkuć, wych.klas Panie dowożące

Maj, czerwiec 2018r.

Listopad 2017r. Cały rok szkolny

Uczniowie

Uczniowie, rodzice Uczniowie,

nauczyciele świetlicy, osoby upoważnione do odbioru uczniów.

12.

Zaangażowanie

rodziców w działania szkoły podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa

·         Wdrożenie rodziców do uczestnictwa w działaniach szkoły poprzez:

·         uczestnictwo w spotkaniach roboczych w ramach projektu ZPB oraz współudział w opracowaniu działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa szkoły

·         współudział rodziców w organizowaniu akcji i uroczystości szkolnych,

·         udział rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólne poszukiwanie rozwiązań,

·         pedagogizacja rodziców podczas spotkań z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, ze specjalistami

·         warsztaty dla rodziców

 

·         Wsparcie rodzin

Wychowawcy klas

,dyrektor szkoły M.Kwakszys K.Aleksandrowicz

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, pedagog,

Zaproszeni specjaliści

Cały okres realizacji projektu

 

Na bieżąco – w czasie realizacji projektu.

Rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytucje wspierające rodziny

 

Przegląd kamizelek odblaskowych

 

 

Światowy Dzień Walki z AIDS

 

 Jesienne biegi po zdrowie

Turniej szkół podstawowych pt: "Kręci nas bezpieczeństwo"

 WOŚP

  Plakaty bezpieczeństwa

  Turniej wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Akcja prewencyjna "Jabłko czy cytrynka?"

Akcja prewencyjna - bezpieczeństwo w sieci - cyberprzemoc

 

Program Edukacyjny

„mali WIELCY  ratownicy”

 

1. Wstęp

Kto z nas choć raz nie spotkał się sytuacją zagrażającą zdrowia lub życiu i  nie był świadkiem takiego zdarzenia? Zastanawiamy się wówczas co robić? Przecież pomoc w pierwszych minutach zwiększa szanse na przeżycie i to od naszej reakcji w dużej mierze zależy życie osoby potrzebującej pomocy! Każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy, każdy z nas powinien wiedzieć w jakich sytuacjach wezwać odpowiednie służby.

„mali WIELCY ratownicy” to program skierowany do dzieci w wieku 6-7lat, podczas którego dzieci przyswajają podstawową wiedzę na temat pierwszej pomocy. Nie oznacza to, że dzieci staną się ratownikami, ale jest to dla nich okazja na przyswojenie odpowiedniego kanonu zachowań w sytuacjach zagrożenia życia.

Kilkunastoletnie doświadczenie  uzmysłowiło nam , że dzieci w wieku przedszkolnym powinny być uczone pierwszej pomocy. Ratownicy medyczni zgodnie podkreślają, że prowadzenie zajęć dotyczących pierwszej pomocy z dziećmi w przedszkolu jest niezbędne. Jest to także szansa na to, że jako dorośli,  będą potrafili uratować to co najcenniejsze- ŻYCIE.

 

2. Cele

Chcemy żeby dzieci od najmłodszych lat potrafiły zachować odpowiednie postawy w stosunku do osób potrzebujących pomocy.

Jednym z głównych celów jakie chcieliśmy osiągnąć to to, żeby dzieci w sytuacji traumatycznej miały większe zaufanie do Strażak, Policjanta i Ratownika Medycznego i dały sobie pomóc.

Podczas pięciu spotkań byliśmy stale zaskakiwani przez dzieci ich wiedzą, chęcią zdobywania nowych umiejętności i empatią, jaką wykazywali.

Po pierwszym roku programu stwierdziliśmy , że osiągnęliśmy dużo więcej. Okazało się że dziecko w wieku 6 lat bez problemy potrafi ocenić prawidłowo

oddech i zabezpieczyć dorosłą osobę nieprzytomną układając ją w pozycji bezpiecznej! Dzieci potrafią bez problemy użyć i opisać do czego służy automatyczny defibrylator AED.

W żartach zawsze powtarzamy ,że robimy to ze względów egoistycznych, te dzieci za 10 lat z powodzeniem uratują nam życie, być może my będziemy potrzebowali ich pomocy. A tak całkiem poważnie to chcieliśmy pokazać dorosłym, że pierwsza pomoc jest dziecinnie prosta. Skoro dziecko potrafi uratować życie -to dorosły tym bardziej.

 

3.Opis Programu.

Cały program podzielony jest na pięć spotkań, które odbywają się co dwa miesiące w roku szkolnym.

1.

Podczas pierwszego spotkania dzieci zapoznają się z zawodem Ratownika Medycznego.  Przedszkolaki zwiedzają prawdziwą karetkę, poznają wyposażenie, mogą położyć się na desce ortopedycznej. Następnie udajemy się do sali i tam dzieci opowiadaj nam co widziały. Na koniec zostawiamy wycinankę z której dzieci muszą wyciąć przedmioty związane z ratownictwem.

2.

Na drugie spotkanie do dzieci przychodzą przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego. Podczas zabawy dzieci poznają i identyfikują numery alarmowe przypisane do danej służby. Dzieci po przez zabawy uczą się prawidłowego wezwania służb i identyfikowania zagrożeń. Podczas  zabawy w głuchy telefon dzieci uczą się, że trzeba dokładnie powiadamiać służby.

3.

Trzecie spotkanie to rozpoznawanie zagrożeń w domu i na podwórku. Uczymy dzieci jakie przedmioty są niebezpieczne, zwracamy uwagę na bezpieczną zabawę np. jazda na rowerze w kasku. Dzieci również poznają podstawowe materiały opatrunkowe i uczą się zaopatrywania prostych ran. Na koniec dzieci dostają do domu bandaż i praca domowa to „zawijanie”  miśka.

4.

Podczas czwartego spotkania dzieci wchodzą  w podstawy pierwszej pomocy. Uczymy dzieci rozpoznawania osoby która nie oddycha. Dzieci podczas zabawy sprawdzają na sobie oddech. Następnie naprowadzamy dzieci na „trop” pozycji bezpiecznej. Pytamy się czy osobę nieprzytomną można zostawić w pozycji na plecach. W końcu przechodzimy do nauki układania w pozycji bezpiecznej, dzieci najpierw na dorosłym, a potem na sobie uczą się prawidłowe zabezpieczenie poszkodowanego.

5.

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa  i nauka obsługi automatycznego defibrylatora AED to ostatnie zajęcia w ramach programu mali WIELCY ratownicy. Dzieci na specjalnych fantomach w małych grupach uczą się RKO.

 

W pierwszym roku w programie uczestniczyły 4 przedszkola, w następnym roku było już 9 przeszkoli, a w roku obecnym programem objęte jest 12 przedszkoli z województwa Warmińsko-mazurskiego i cały czas dołączają kolejne placówki.

 

Wielki finał akcji odbył się po raz drugi w Bartoszycach. Dzieci z przedszkoli prezentowały zdobyte umiejętności podczas krótkich scenek. Zaproszeni goście min przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Policji zgodnie stwierdzili, że program jest wspaniałą inicjatywą, która powinna być realizowana na terenie całej Polski. Zainteresowanie ogólnopolskich mediów sprawiło, że liczymy, iż nasza inicjatywa zostanie rozpropagowana na terenie całej Polski.

  

 

 

 

 

 

Działania szkoły związane z ogłoszonym przez MEN

„Rokiem dla Niepodległej”

   

Lp.

Działanie/klasy

Termin

  1

Szkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej  (grupa I-III i IV-VII),

        Styczeń - luty

  2

Udział w Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej (grupa I-III i IV-VII),

      Marzec - kwiecień

  3

Wykonanie plakatów pt. 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości (klasy IV-VII)

       Kwiecień - maj

  4

Prace pisemne nt. Co dla mnie oznacza bycie patriotą (klasy III-VII)

       Marzec - kwiecień

  5

Biegi Niepodległości w Bartoszycach. Reprezentacja szkoły -2 chł + 2 dz z każdej klasy

        Listopad 2017

  6

Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych  (klasy IV, V)

      Listopad - grudzień

  7

Konkurs wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”

            Kwiecień

  8

„Polak Patriota” – wykonanie plakatów. Klasy IV – VII.

       Styczeń – kwiecień

Bieg Niepodległości w Bartoszycach

Konkurs recytatorski " Wiersze dla Niepodległej"

VIII Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

GMINNY  KONKURS  LITERACKI

z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

pt. " Jak młody człowiek może współcześnie okazywać swój patriotyzm"?

 

Konkurs na plakat z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

Kodeks postaw patriotycznych

Gazetka ścienna "Drogi do niepodległości"

 

 

Wieloletni program „Niepodległa na lata 2017 – 2021

 

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach włączyła się w obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę  Niepodległości.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w zbiórkę rodzinnych pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości. W naszych szkolnych  zbiorach znalazły się: zdjęcia  dziadków  i pradziadków z pierwszych lat ich pobytu na ziemiach odzyskanych, dokumenty przesiedleńcze, nakazy płatnicze, kronika Ochotniczej Straży  Pożarnej oraz przedwojenne ryciny miejscowego pałacu. Wszystkie te pamiątki uczniowie mogli podziwiać na wystawie zorganizowanej w październiku  w świetlicy szkolnej. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, odwiedzali ją również rodzice uczniów. Po zakończonej wystawie skany dokumentów zostały przekazane do pracowni historycznej, będą stanowiły cenną pomoc dydaktyczną dla kolejnych pokoleń naszych uczniów.

11 listopada uczniowie zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem nauczycieli montaż słowno – muzyczny podczas Gminnych Obchodów Święta Niepodległości. Program artystyczny  poświęcony był  wszystkim Polakom, którym zawdzięczamy teraźniejszą wolność: powstańcom, bohaterom wojen, robotnikom. To oni wszyscy stali u granic naszej Ojczyzny, dając świadectwo jej istnieniu.

Wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w rekonstrukcji historycznej, która miała na celu  pokazanie na żywo replik sprzętu, ubioru, taktyki, komend, języka stosowanego w przeszłości.

W świetlicy wiejskiej zorganizowano wystawę zdjęć pt. „Galiny dawniej i dziś”. Wystawa ilustrowała miejscowość Galiny na przestrzeni minionych lat, lata powojenne i współczesność. Wystawa cieszyła się szczególnym zainteresowaniem starszych mieszkańców, oglądając wystawę wracali do czasów swojej młodości. Pod koniec listopada tablice zostały zamontowane na zewnątrz, na placu przy świetlicy wiejskiej.

Zorganizowaliśmy również wycieczkę dla klas IV-VIII do Izby pamięci Józefa Piłsudskiego w miejscowości Rogóż.  W Izbie Pamięci uczniowie mogli zobaczyć zgromadzone pamiątki związane z życiem i działalnością Komendanta Pierwszej Brygady i żołnierzy legionistów.

Ponadto zobaczyli pomieszczenia stylizowane na sztab polowy Marszałka oraz  kilkadziesiąt eksponatów, m.in. radiostację polową, przedwojenne mapy, szkice, zdjęcia, reprodukcje obrazów.

Uczniowie, rodzice, społeczność lokalna uczestniczyła w wieczornicy pieśni patriotycznych zorganizowanej przez uczniów szkoły we współpracy ze świetlicą wiejską oraz Biblioteką Gminną. Uczestnicy wieczornicy mieli możliwość wysłuchania pieśni/piosenek patriotycznych  w wykonaniu uczniów szkoły, ale również wspólnego zaśpiewania. W niejednym oku babci, dziadka zakręciła się łza.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

 

  Gminne Święto Niepodległości  w Galinach

 

 

 Pamiątki naszych przodków

 

 

 

 

Wizyta w Izbie Pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu

 

 

Wieczornica w świetlicy wiejskiej w Galinach - wspólne śpiewanie patriotycznych piosenek

 

 

XVII Bartoszycki Bieg z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 

Napisz do nas