Strona główna
Wydarzenia
Galeria
Galiny
Nasza gmina
Kadra
Uczniowie
Absolwenci szkoły
"Echa szkoły"
Sport
Linki


Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach

RADA RODZICÓW


KONTO RADY RODZICÓW: 

PKO BP o/ Bartoszyce 

93 1020 3570 0000 2702 0079 3042

  

RADA  RODZICÓW

Rok szkolny 2018/19

Przewodnicząca Rady Rodziców  –  Anna Wojciechowska

wiceprzewodnicząca  –  Katarzyna Kołowrocka

sekretarz - Anna Kosakowska - Bocis

członkowie - Janina Mierzejewska

Angelika Wesely

Katarzyna Kukawska

Regina Gawron

Irena Kosakowska

Beata Borawska - Skura

 

Klasowi przedstawiciele do Szkolnej Rady Rodziców 

 

Oddział przedszkolny - grupa 3-4 latki

Mierzejewska Janina

Lipnicka Justyna

Jagiełko Marzena

 

Oddział przedszkolny - grupa 5-6 latki

Justyna Piechocka

Marta Bartoń

Anna Wojciechowska

 

Klasa I 

Katarzyna Kołowrocka

Beata Skura

Edyta Dudek

 

Klasa II + III

Emilia Kaźmierczak

Angelika Wesely

Katarzyna Szulżycka

 

Klasa IV

Kukawska Katarzyna

Danielewicz Agnieszka

Anna Barszczewska

 

Klasa V

Anna Kosakowska – Bocis

Izabela Madejek

Kukawska Katarzyna

 

Klasa VI

Ariusz Semeniuk

Jacek Adamczyk

Regina Gawron

 

Klasa VII

Katarzyna Falęcka

Iwona Symonowicz

Irena Kosakowska

 

Klasa VIII

Wioletta Sartanowicz

Elżbieta Droździel

Beata Borawska - Skura

 

 

   Konkurs „Rady Rodziców” i sołtysa Sołectwa Galiny

pt. „Warto się uczyć”

 

 Kryteria konkursu:

· Zestawienie miesięcznych kart oceny zachowania ucznia,

· Udział uczniów w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich…

· Zwycięstwo w konkursach szkolnych,

· Przyrost wiedzy (wynik testu na wejściu, wynik testu na zakończenie roku szkolnego),

· Pochwały i upomnienia dyrektora szkoły,

· Pozaszkolna aktywność uczniów, wolontariat.

Ogłoszenie wyników konkursu w czerwcu 2018 r.

 

Wydarzenia szkolne finansowane, współfinansowane ze środków

Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

1. Święto pieczonego ziemniaka;

2. Szkolny „Dzień chłopaka”;

3. Nagrody w szkolnym konkursie pt. „Zbieramy kasztany i żołędzie”;

4. Dzień Edukacji Narodowej;

5. Program ogólnopolski pt. „Śniadanie daje moc”;

6. Mikołajki szkolne;

7. Wigilia szkolna;

8. Paczki na „Zabawę karnawałową”;

9. Pączki „Tłusty czwartek”;

 

Kompetencje Rady Rodziców

 

 Rada rodziców jest, nieposiadającym osobowości prawnej, organem szkoły niezależnym od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, który reprezentuje ogół rodziców uczniów danej szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (art. 54 ust. 8 u.s.o.).

Kompetencje rady rodziców:

1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki (art. 54 ust. 2 pkt. 1 u.s.o.),

2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (art. 54 ust. 2 pkt. 2 u.s.o.),

3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły (art. 54 ust. 2 pkt. 3 u.s.o.),

4. opiniowanie podjęcia przez stowarzyszenia lub inną organizację działalności w szkole (art. 56 ust. 2 u.s.o.),

5. udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (art. 36a ust. 6 u.s.o.),

6. wnioskowanie o powołanie rady szkoły (art. 51 ust. 9 u.s.o.),

7. wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z wprowadzeniem obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju według wzoru ustalonego w porozumieniu z dyrektorem szkoły (art. 64a u.s.o.),

8. wyrażanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 i 7 KN),

9. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 KN, z zastrzeżeniem ust. 13),

10. opiniowanie propozycji zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego),

11. możliwość uczestniczenia w pracy zespołu powypadkowego (§ 43 ust. 7 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach),

12. udział w pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem (§ 19 ust. 7 pkt. 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych),

13. opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym (§ 5 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego),

14. wnioskowanie, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, o nadanie szkole przez organ prowadzący imienia (np. § 1 ust. 4 zał. nr 2 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, np. § 1 ust. 2 zał. nr. 3 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych),

15. udział w pracach zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzoru pedagogicznego, rozpatrującego odwołanie nauczyciela i dyrektora szkoły lub placówki od oceny jego pracy (§ 6 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego),

16. udział w badaniach związanych z prowadzaną w szkole lub placówce ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną (procedury ewaluacji).

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły (art. 54 ust. 1 u.s.o.).

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim (art. 39 ust. 4 u.s.o.).

 

 

 

Napisz do nas