Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Śniadanie Wielkanocne dla osób potrzebujących

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Komunikat dotyczący dotacji celowej przyznanej Gminie Bartoszyce

Informujemy, iż Gmina Bartoszyce otrzymała dotację celową w wysokości 4000 zł ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla dwóch rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 11.01.2024 r. w miejscowości Galiny.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.
 
Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z początku tego roku, parametry pomp ciepła, które będą kwalifikowały się do programu „Czyste Powietrze” mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Przewiduje się okres przejściowy, który zakończy się w czerwcu br. To jeden ze sposobów uchronienia beneficjentów przed zakupem i montażem urządzeń, które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej.
 
 
Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w programie „Czyste Powietrze”, a jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń z listy ZUM.
 
Dodatkowe wymogi dotyczące listy ZUM poddane zostały konsultacjom z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną.
 
Kolejną ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” będzie ograniczenie możliwości dofinansowania w części 3) programu. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu), będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).
 
Ważne terminy dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”:
 
Wejście w życie programu ze zmianami: 22 kwietnia 2024 r.
Zakończenie okresu przejściowego: 13 czerwca 2024 r.
 
Zmiany dot. pomp ciepła dofinansowywanych w ramach programu „Czyste Powietrze”:
 
Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
 
 • Pompy ciepła będą mogły zostać wpisane na listę ZUM po udokumentowaniu spełnienia wymogów programu oraz wykonaniu odpowiedniego zgłoszenia zgodnie z regulaminem listy ZUM.
 • Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.
 • Badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio jak i niskotemperaturowych.
 • Przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania mają w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spełnienie wymogów programu „Czyste Powietrze”.
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM, na podstawie dostarczanych przez producentów/dystrybutorów raportów z ww. badań, zweryfikuje spełnienie nowych wymogów programu przez pompy ciepła wpisane na listę ZUM.
 • Po zakończeniu okresu przejściowego, na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła spełniające wymogi programu, potwierdzone wskazanymi powyżej badaniami, które przeszły pozytywną weryfikację
W przypadku zgłaszania do wpisania na listę ZUM większej liczby pomp ciepła z jednego typoszeregu, możliwe będzie przedstawienie badań dla typoszeregu, przy czym:
 1. w przypadku, gdy jeden typoszereg obejmuje nie więcej niż 5 podtypów, dopuszcza się przedstawienie raportu z ww. badań dla minimum jednej pompy ciepła z tego typoszeregu przy spełnieniu wymogu, że moc pomp ciepła zakwalifikowanych do jednego typoszeregu nie będzie się różniła więcej niż +/- 50% od mocy pompy ciepła poddanej badaniom,
 2. w przypadku typoszeregu składającego się z więcej niż 5 podtypów urządzeń, należy przedstawić co najmniej 1 raport z badania urządzenia na każde 5 podtypów,
 3. podtypy pomp ciepła uznaje się za należące do jednego typoszeregu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy,
 • ten sam producent, typ i liczba sprężarek,
 • ten sam typ elementu rozprężnego,
 • ten sam typ skraplacza,
 • ten sam typ parownika,
 • ten sam typ procesu odszraniania,
 • ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością,
 • ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) oraz zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej),
 • urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.
Zmiany dot. kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie:
 • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie kotły kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
 • Nie ulegnie zmianie procedura wpisu na listę ZUM i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które obecnie na liście ZUM są wpisane.
Wprowadzenie możliwości wnioskowania w ramach części 3) programu (najwyższy poziom dofinansowania) tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku:
 • Zgodnie z wprowadzoną zmianą dotacja w ramach części 3 programu (najwyższy poziom dofinansowania) będzie mogła zostać udzielona i wypłacona beneficjentowi tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku.
 • Beneficjent, który skorzysta z dofinansowania w ramach 3) części programu na dany budynek, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu Czyste Powietrze

Załączniki

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W środę 27 marca 2024 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha. Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartoszycach przy współpracy z bartoszycką Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
 
W drodze eliminacji szkolnych wyłoniono 16 uczestników reprezentujących szkoły podstawowe Gminy Bartoszyce, którzy podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe - na uczniów klas 1-4 i 5-8. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji klasyfikacja pierwszych trójek przedstawia się następująco:
 
Grupa I, klasy 1-4:
1 miejsce – Jodko Zofia, Szkoła Podstawowa Bezledy
2 miejsce – Bała Jan, Szkoła Podstawowa Żydowo
3 miejsce – Igor Kaplewski, Szkoła Podstawowa Bezledy
 
Grupa II, klasy 5-8:
1 miejsce – Magdalena Flis, Szkoła Podstawowa Żydowo
2 miejsce – Karolina Szczepanik, Szkoła Podstawowa Bezledy
3 miejsce – Patryk Żołud, Szkoła Podstawowa Wojciechy
 
Wyżej wymienieni reprezentować będą Gminę Bartoszyce w eliminacjach powiatowych, które zaplanowano na 24 kwietnia 2024 roku również w Bezledach. Nagrody konkursowe zakupiono z budżetu Gminy Bartoszyce, a organizację i obsługę konkursu wsparli partnerzy z Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bartoszycach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach oraz Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

22Galeria zdjęć: Konkurs wiedzy pożarniczej

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP gminy Bartoszyce za 2023 rok

W okresie od 17 lutego do 22 marca 2024 roku jednostki OSP Gminy Bartoszyce podsumowały swój kolejny rok działalności oraz przedstawiły plany działalności na 2024 rok. W posiedzeniach wszystkich jednostek udział wziął Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha w towarzystwie zaproszonych gości reprezentujących Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Oddział Gminny ZOSP RP w Bartoszycach oraz radnych powiatu i gminy. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Walne Zebranie Członków OSP w większości jednostek, jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za ubiegły rok.
 
Dane statystyczne OSP Gminy Bartoszyce przedstawiają się następująco:
- ilość jednostek OSP – 6 (Bezledy, Nalikajmy, Galiny, Kinkajmy, Łabędnik, Wojciechy),
- mężczyźni mogący brać udział w działaniach w wieku 18-65 lat – 140 osób,
- kobiety mogące brać udział w działaniach w wieku 18-60 lat – 19 osób,
- kobiece drużyny pożarnicze – 4 drużyny (Galiny, Kinkajmy, Łabędnik, Wojciechy),
- młodzieżowe drużyny pożarnicze – 5 drużyn (Galiny, Bezledy, Wojciechy, Kinkajmy, Łabędnik),
- ilość zdarzeń na terenie gminy Bartoszyce: 152 (Pożary – 41, Miejscowe Zagrożenia – 107, Alarmy Fałszywe – 4),
- udział jednostek OSP w działaniach i akcjach ratowniczych: Bezledy - 23, Wojciechy - 41, Galiny – 19, Kinkajmy – 17, Łabędnik – 15,
- udział jednostek OSP w uroczystościach, pokazach, piknikach i festynach: Bezledy - 21, Wojciechy - 35, Galiny – 22, Kinkajmy – 19, Łabędnik – 17.
 
W 2023 roku Gmina Bartoszyce zakupiła i przekazała dla OSP Galiny fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania 4x4 o wartość 1 240 578 złotych. Dotychczas użytkowany przez Galiny 9 letni średni pojazd ratowniczo-gaśniczy marki IVECO przekazano dla OSP Łabędnik.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Zebrania OSP

Jarmark Wielkanocny

24 marca 2024 – na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bartoszycach odbył się kolejny uroczy Jarmark Wielkanocny. To wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy mieli okazję zakupić nie tylko tradycyjne atrybuty świąt Wielkiej Nocy, takie jak palmy, zajączki i stroiki, ale także pyszności, chleby, wędliny i miody.
 
Jarmark w Gminie Bartoszyce to prawdziwa uczta dla zmysłów. Na stoiskach można było znaleźć absolutnie wszystko, co potrzebne na świąteczny stół. Od kolorowych dekoracji począwszy, a na świeżych produktach spożywczych skończywszy. Bez względu na to, czy szukaliście czegoś do koszyczka świątecznego, czy może planowaliście wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby – na jarmarku mieliście szeroki wybór.
 
Gość Honorowy Gospodarz gminy, Pan Andrzej Dycha, osobiście przywitał uczestników wydarzenia. Każdy otrzymał mały podarek w postaci świątecznego wydania Biuletynu Informacyjnego Gminy Bartoszyce. To gest, który podkreśla tradycję i serdeczność tego wydarzenia. Jarmark stał się już coroczną tradycją, a miejsce spotkania producentów, rzemieślników i miłośników świątecznych smakołyków.
 
Podczas Jarmarku Wielkanocnego ogłoszono wyniki konkursu na Najdłuższą Palmę Wielkanocną. Zwycięska palma należała do Sołectwa Łabędnik, drugie miejsce zajęło Sołectwo Łojdy, trzecie miejsce przypadło w udziale Sołectwu Sokolica. Udział w konkursie jest namacalnym dowodem na to, że mieszkańcy Gminy Bartoszyce kultywują tradycje i dbają o piękno świąt.
 
Warto było być częścią tego wyjątkowego wydarzenia, które pozwoliło mieszkańcom cieszyć się świątecznym duchem i smakołykami. Gminny Jarmark Wielkanocny to nie tylko zakupy – to spotkanie, tradycja i radość wspólnego świętowania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27Galeria zdjęć: Jarmark Wielkanocny

LXXXI sesja Rady Gminy Bartoszyce

Postępowanie zakupowe

 
Zgodnie z § 8. Ust. 6   Regulaminem  Naboru Wniosków o dofinansowanie o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  
Pełnomocnik Organizatora tj.  Wójt Gminy Bartoszyce publikuje POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE W FORMIE PRZETARGU w oparciu o art. 701 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) na inwestycję pn. „ PEŁNA KONSERWACJA I RESTAURACJA ARCHITEKTURY OŁTARZA
GŁÓWNEGO W RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII ŚWIĘTEJ ANNY W SOKOLICY.”
 
Realizacja przedmiotu inwestycji jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyjętego na mocy uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wydanej na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).
 
Ofertę należy przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe do dnia: 24 kwietnia 2024 r. godzina 12:00 w postaci papierowej lub dostarczyć osobiście.
 
Adres dostarczenia ofert – Pełnomocnik Organizatora:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
Kopertę należy opisać w następujący sposób:
OFERTA „PEŁNA KONSERWACJA I RESTAURACJA ARCHITEKTURY OŁTARZA GŁÓWNEGO W RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII ŚWIĘTEJ ANNY W
SOKOLICY”
 
Numer sprawy 1/2024/Parafia_Sokolica
 
Osobą do kontaktów w sprawie jest:
imię i nazwisko: Grzegorz Zapotoczny
tel.: 518-543-178

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 81

Lokalizacja
Facebook Page Plugin