Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Samorządowe Forum Sołtysów Warmii i Mazur

W dniu 20 marca 2024 r. delegacja sołtysów z terenu naszej gminy, której przewodził Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha, wzięła udział w Samorządowym Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach, które odbyło się w Hali Urania w Olsztynie. Uroczystość została zorganizowana z okazji Dnia Sołtysa, a udział w niej wzięli m.in.: sołtysi z terenu Warmii i Mazur, władze samorządowe oraz przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, którzy przygotowali stoiska z potrawami regionalnymi.
 
Ważnym elementem tego wydarzenia było wyróżnienie przez Marszałka Województwa sołtysów za zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnych. Podczas tegorocznej uroczystości z naszej gminy wyróżnionym sołtysem został Pan Mariusz Michalec – Sołtys Łabędnika.
 
Uroczystość uświetnił swoim występem Zespół ENEJ.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Samorządowe Forum Sołtysów

Postępowanie zakupowe

Zgodnie z § 8. Ust. 6   Regulaminem  Naboru Wniosków o dofinansowanie o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  
Pełnomocnik Organizatora tj.  Wójt Gminy Bartoszyce publikuje POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE W FORMIE PRZETARGU w oparciu o art. 701 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) na inwestycję pn. KONSERWACJA I RESTAURACJA POLICHROMOWANEGO STROPU Z KOŚCIOŁA PW. MARYI PANNY W ŁABĘDNIKU.
 
Realizacja przedmiotu inwestycji jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyjętego na mocy uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wydanej na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).
 
Ofertę należy przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe do dnia: 24 kwietnia 2024 r. godzina 12:00 w postaci papierowej lub dostarczyć osobiście.
 
Adres dostarczenia ofert – Pełnomocnik Organizatora:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
Kopertę należy opisać w następujący sposób: OFERTA „KONSERWACJA I RESTAURACJA DREWNIANEGO POLICHROMOWANEGO STROPU Z KOŚCIOŁA PW. MARYI PANNY W ŁABĘDNIKU”
 
Numer sprawy 1/2024/Parafia_Łabędnik
 
Osobą do kontaktów w sprawie jest:
imię i nazwisko: Paweł Kacprzak
tel.: 660-898-347

Załączniki

Ogłoszenie

Nabór wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Gminy Bartoszyce w roku 2024
 
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartoszyce”
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: “Ogólnopolski Program usuwania wyrobów zawierających azbest” w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach rolnych przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: “Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”- część 2 – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstw rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 
W związku z powyższym, Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać mieszkańcy posiadający gospodarstwo rolne, którzy złożyli w naszej gminie zgłoszenie odpadów zawierających azbest celem ich odbioru i utylizacji, powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia związanego z częścią inwestycji A1.4.1.: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności i którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki na realizacje powyższego przedsięwzięcia.
 
Wysokość dofinansowania obejmuję pokrycie do 100 % kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartoszyce, lecz nie może przekroczyć iloczynu 700,00 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
 
WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ w Urzędzie Gminy Bartoszyce do dnia 29 marca 2024 r.
Do wniosku należy dołączyć:
  • potwierdzenie rozliczenia i wypłaty środków przez Agencję Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokrycia dachowego z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwie rolnym, w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Wzór wniosku o dofinansowanie na zbieranie, transport i utylizacje wraz z wymaganymi dokumentami jest dostępny w załączeniu poniżej.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bartoszyce pokój nr. 6 oraz pod numerem tel. 89 307 05 12
Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania (decyduje stan środków, kolejność złożenia wniosku, a w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie, dodatkowo —stan wykorzystania limitu pomocy de minimis w rolnictwie). Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, pochodzących z przyznanej przez WFOŚiGW w Olsztynie dotacji i wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
 
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Załączniki

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - Nabór Zgłoszeń do Programu

Gmina Bartoszyce po raz kolejny otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
edycja 2024
 
Całkowity koszt programu w 2024r. wynosi:
119 034,00
 
Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi:
119 034,00
 
Opis programu
Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, które będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.
 
Cel i realizacja Programu
Głównym celem Programu realizowanego na terenie Gminy Bartoszyce jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:
 
  1. 1 dziecka do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
    w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz;
  2. 4 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności sprzężonej albo,
  2. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Na terenie Gminy Bartoszyce Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności, będzie stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Ma również za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
 
Osoby zainteresowanie wsparciem w ramach programu
PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BARTOSZYCACH POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 
Karty Zgłoszenia do Programu wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są pod poniższym linkiem
 
 
oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce
 
Dokumenty należy złożyć do dnia 26 marca 2024r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bartoszycach
 
Więcej informacji na temat Programu można przeczytać na stronie

„Opieka wytchnieniowa” - Nabór Zgłoszeń do Programu

 
NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 
 
 
Gmina Bartoszyce po raz kolejny otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 
 
Całkowity koszt programu w 2024r. wynosi:
104 244,00
 
Kwota dofinansowania programu w 2024r.  wynosi:
104 244,00
 
Czym jest opieka wytchnieniowa?
Opieka wytchnieniowa to bezpłatna forma wsparcia dla członków rodziny i opiekunów osób z niepełnosprawnością zamieszkujących z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Polega na zapewnieniu opieki nad osobą ze stwierdzoną niepełnosprawnością w sytuacji, gdy jej rodzic lub opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność odpoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.
Opieka wytchnieniowa dzienna w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością kierowana jest do:
1 członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub - 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie
Opieka wytchnieniowa całodobowa realizowana w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej kierowana jest do 1 osoby z niepłnosprawnością posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Na terenie Gminy Bartoszyce Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bartoszycach. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

 
Osoby zainteresowanie wsparciem w ramach programu
PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 
Karty Zgłoszenia do Programu wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są pod poniższym linkiem
 
 
oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce.
Dokumenty należy złożyć do dnia 26 marca 2024 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bartoszycach
 
Więcej informacji na temat Programu można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wielkanocne Warsztaty Decoupage

Pełana informacja na plakacie. Zapraszamy!
 

"Spotkania z Poezją"

Tegoroczne gminne eliminacje do XL Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego odbyły się w Domu Kultury w Wojciechach. Spotkaniu z poezją towarzyszyło mnóstwo emocji, które nie opuszczały również jurorów, którzy stanęli przed trudnym wyborem tych najlepszych. Jednym z trzech jurorów, który przyjął zaproszenie od organizatora i z wielką ochotą wsparł pracę komisji, była pani Maria Duchnik, poetka, autorka tomiku wierszy "Poezja to kobieta", członkini Bartoszyckiej Grupy Literackiej "Barcja" i stowarzyszenia "Projekt kobieta".
 
W drodze długich i burzliwych obrad wybrano trzech laureatów, którzy już 13 marca będą reprezentować swoją szkołę w eliminacjach powiatowych. Wręczono także trzy wyróżnienia, które z pewnością zmotywują do dalszych działań i kto wie, może za rok zamienią się w zacne tytuły laureata.
 
Oto nagrodzeni laureaci:
Kat. klasy I-III Milena Zwierko - Szkoła Podstawowa w Bezledach
Kat. klasy IV-VI Lena Maciorowska - Szkoła Podstawowa w Kinkajmach
Kat. klasy VII-VIII Antonina Zwierko - Szkoła Podstawowa w Bezledach
 
Wyróżnieni:
Kat. klasy I-III Laura Klimuk - Szkoła Podstawowa w Żydowie
Kat. klasy IV-VI Igor Kaplewski - Szkoła Podstawowa w Bezledach
Kat. klasy VII-VIII Robert Ignaczewski - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów recytatorskich. Dziękujemy pani Marii Duchnik za wsparcie prac komisji oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci do eliminacji.
 
Trzymamy kciuki za ich powiatowy sukces.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Galeria zdjęć

Dzień Kobiet

Szanowne Panie,
życzymy Wam pięknego Dnia Kobiet. Niech będzie jednym z tych najbardziej wyjątkowych dni w roku.
 

Śniadanie Wielkanocne dla Osób Potrzebujących

Święta Wielkanocne to czas wypełniony radością, zapachem świątecznych potraw i rodzinną atmosferą. Jednak nie wszyscy mają przywilej napawania się tym świątecznym klimatem, a szczególnie ci, których ścieżki życiowe skierowały na tor bezdomności lub doprowadziły do ubóstwa.

Dlatego Gmina Bartoszyce, chcąc, chociaż tym drobnym gestem, wyjść naprzeciw potrzebom osób dotkniętych trudną sytuacją życiową, organizuje już po raz trzeci ŚNIADANIE WIELKANOCNE dla osób potrzebujących.
W tym roku odbędzie się ono 30 marca w godz. 12:00 - 14:00 na parkingu Urzędu Gminy w Bartoszycach.

Chętnych, prosimy o rozpropagowanie tej informacji po to, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej formy wsparcia.
 

Spektakl "Odjechana Farsa"

“Odjechana Farsa” to spektakl, który odbył się 6 marca 2024 w Domu Kultury w Bezledach z okazji Dnia Kobiet. Publiczność była zachwycona i żywiołowo reagowała na teksty dobiegające ze sceny. To prawdziwa uczta kulturalna!
 
Przed spektaklem aktorzy poinformowali nas, że w “Odjechanej Farsie” spędzimy najbardziej odjechane i nieprzewidywalne dwie godziny swojego życia! Obejrzenie tego spektaklu może być przyczyną niemożności powstrzymania śmiechu i grozi intensyfikacją dobrego humoru. Przed wizytą w teatrze warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, bo “Odjechana Farsa” to prawdziwa dawka śmiechu!
 
A teraz pytanie: czy w jednym niewielkim pokoju hotelowym mogło zmieścić się 10 osób, z których każda miała swoje plany związane z tym pokojem i osobami w nim się pojawiającymi? Oczywiście, ale pod jednym warunkiem: w owych 10 osób musiały wcielić się dwoje wyśmienitych aktorów. Ci aktorzy brawurowo zagrali dziesięć różnych postaci w dziesiątkach zaskakujących i absurdalnych sytuacji.
 
Wśród postaci poznaliśmy:
• Sławnego pisarza piszącego poradniki małżeńskie, który próbował odkryć tajemnice szczęśliwego związku.
• Senatora incognito, który pragnął sławy za wszelką cenę, a jej kochanka była gotowa na wszystko.
• Siostrę zakonną, która miała inklinacje do show biznesu.
• Nachalnego i wścibskiego boy hotelowego, który wiedział wszystko o gościach.
• Przebiegłą reporterkę miejscowej stacji telewizyjnej, gotową na każdy skandal.
 
To tylko kilka postaci z tej niezwykłej galerii ludzkich osobliwości, które los połączył przez kilkadziesiąt minut w małym pokoju hotelowym na dalekiej prowincji. Świat w pigułce, a pigułka eksplodowała emocjami, żądzami i uczuciami, które… mieszkają w każdym z nas.
“Odjechana Farsa” to zupełnie zwariowana i nieprzewidywalna teatralna przygoda. To zabawa w najczystszej formie, popis aktorskich umiejętności najwyższej klasy i Mount Everest komediowej formy. Błyskotliwe i przezabawne dialogi, nieprawdopodobna historia oraz zawrotne tempo akcji sprawiły, że spędziliśmy najbardziej odjechany i relaksujący wieczór w małym, ale niezwykłym pokoju hotelowym.
 
Obsada:
Monika Mazur, Piotr Szwedes.
 
ODJECHANA FARSA" Philip LaZebnik i Kingsley Day
Tłumaczenie - Hanna Szczerkowska
Reżyseria - Tomasz Dutkiewic
Scenografia - Wojciech Stefaniak.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Galeria zdjęć

1 2 3 4 5 6 ... 81

Lokalizacja
Facebook Page Plugin