Polityka społeczna

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2024

  • 11-03-2024
flafa
 
Program OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - EDYCJA 2024
 
 
Gmina Bartoszyce przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Szczegóły programu zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Program jest finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Zgodnie z wnioskiem Gminy Bartoszyce oraz umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim przewidziano, że w 2024 roku program jest realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
 
 
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt dzienny:
 
98 736,00 zł
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt całodobowy:
 
5 508,00 zł
 
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
 
Program będzie realizowany w następujących formach:
  1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
-miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 
  1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
-w ośrodku / placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.
 
W ramach programu ustalone zostały następujące limity:
  1. limit 176 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 11 osób (tj. 10 osób dorosłych oraz 1 dziecko)
  2. limit 9 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego; - 1 osoby dorosłej
 
Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach Kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać usługę opiekuna.
 
UWAGA:
GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 
GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
 
O KONTAKT PROSIMY Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI Z OŚRODKA POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 
OW_2024

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki