Door to door

Informacja

  • 01-02-2022
    Dnia 4.10.2021 roku Gmina Bartoszyce podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz  poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój  usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
 
Gmina Bartoszyce otrzymała grant w wysokości 443 058,30 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 373 409,54 zł.
Głównym celem projektu będzie ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie mieszkańcom Gminy Bartoszyce usług indywidualnego transportu door-to-door. Usługa ta pozwoli użytkownikom na rozwój aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym oraz zapewni dostęp do edukacji i ochrony zdrowia.
 Z usługi door-to-door będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 18 lat i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność. Usługa transportowa będzie świadczona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 
Usługę door-to-door w Gminie Bartoszyce realizował będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Planowany termin realizacji usługi: marzec 2022 – kwiecień 2023.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją